تاریخ شروع

17:00

پنج‌شنبه - 1402/03/11

تاریخ پایان

20:00

پنج‌شنبه - 1402/03/11

آدرس

کرمان - خیابان شفا